''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 14:45 10/10/2016  

Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017

 PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA

 

Số:  98 /KH-THHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Hương Hòa, ngày 4  tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 19/KH-PGD&ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Trường tiểu học Hương Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật, năm học 2016-2017 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của  công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường trong việc cập nhật thông tin, củng cố kiến thức về pháp luật, nhằm giúp cho mọi người nắm vững và nghiêm túc chấp hành pháp luật.

-Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” trong nhà trường xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là trách nhiệm của lãnh đạo, viên chức trong nhà trường đối với việc thực thi pháp luật của công chức, viên chức và học sinh.

- Nội dung kiến thức pháp luật cung cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm thực hiện chủ trường “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…”

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến pháp luật là một nội dung hoạt động thường xuyên trong các lần họp HĐGD hằng tháng trong nhà trường và trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, Đội TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt lớp.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức để lồng ghép việc giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực có liên quan đến nhiệm vụ công chức, viên chức và học sinh một cách nhẹ nhàng, ngắn gọn làm cho người nghe không bị nhàm chán.

- Đối với học sinh, yêu cầu tổng phụ trách đội và mỗi giáo viên bên cạnh những hoạt động ngoại khoá cần lồng ghép vào các bộ môn thích hợp như đạo đức, ATGT, lịch sử…; bằng các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy ý thức, hiểu biết về nhiệm vụ học sinh, nội quy nhà trường, các quy định về ATGT,... Từ đó tự giác chấp hành pháp luật.

- Các hoạt động Ngày Pháp luật phải được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tìm hiểu sâu rộng về Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung tuyên truyền

 - Các văn bản pháp luật mới ban hành theo chỉ đạo của ngành và địa phương; các văn bản đã triển khai nhưng nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ, các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức và học sinh nhà trường, trong đó tập trung tuyên truyền Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhân rộng mô hình trường học mới ( VNEN), mô hình bán trú, công tác tăng cường an ninh trật tự trong tình hình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 46 của Trung ương,  tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,... để công chức, viên chức mới về trường công tác biết đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức đã được tiếp cận.

- Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của công chức, viên chức và vai trò giám sát thực hiện của các cá nhân, bộ phận công tác trong nhà trường.

- Trong năm học 2016 -2017 tập trung phổ biến lại một số nội dung cơ bản:

*  Các văn bản pháp luật gồm:

+ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

+ Luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ Luật Lao động năm 2012;

+ Luật viên chức;

+ Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

+ Luật Biển Việt Nam;

+ Luật giao thông đường bộ;

+ Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới;

+ Luật phòng chống bạo lực gia đình;

+ Luật người khuyết tật;

+  Luật tổ chức chính phủ;

+ Chủ trương của Đảng, nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình,…
* Các văn bản dưới luật như :

+ Điều lệ trường Tiểu học;

+ Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

+ Thông tư số 30/2014 ngày 28/8/2014; Thông tư 22/2016 sữa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học;

+ Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về   xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT,...

+ Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng GD,…

+ Nghị định 27 và Nghị định 29/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và hợp đồng lao động;

+ Thông tư 21/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Nội vụ về tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học.

2. Hình thức tổ chức

- Thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng để triển khai pháp luật với thời lượng từ 10 đến 30 phút.

- Tổ chức chuyên đề học tập pháp luật mỗi học kỳ 1 lần.

- Thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, đố vui để học, thi tìm hiểu, nói chuyện dưới cờ,... để tuyên truyền trong học sinh.

- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện những văn bản mới ban hành,...

- Tăng cường đưa tin bài và các luật mới ban hành lên trang Website của trường để viên chức tham khảo.

- Vận động, kiểm tra việc tích cực học tập chính trị pháp luật trong thời gian hè do cấp huyện tổ chức.

- Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường ( đối với nội dung liên quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin.

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề:

- Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

2. Khẩu hiệu

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhân viên văn thư tham mưu cho hiệu trưởng nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và kế hoạch triển khai hàng tháng; xác lập báo cáo định kỳ theo quy định.

- Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp triển khai tại cuộc họp HĐSP hàng tháng, nhất là tuần cao điểm từ ngày 2/11 đến ngày 9/11/2016.

- Tổ trưởng chuyên môn triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn triển khai trong sinh hoạt công đoàn; Giáo viên dạy môn Đạo đức cần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống theo quy định hành vi đạo đức.

- BCH chi đoàn triển khai trong chi đoàn; TPT đội triển khai trong học sinh trong giờ chào cờ và các lần sinh hoạt dưới cờ.

 - Nhân viên kế toán và thư viện phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường. Nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền và trang bị được trích từ ngân sách hàng năm.

- Các tổ chuyên môn phối hợp tổ công đoàn thực hiện việc tuyên truyền vận động thành viên chấp hành tốt các nội dung văn bản đã triển khai.

- Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết hội nghị viên chức hằng năm.

- Việc chấp hành nội dung  pháp luật được xem xét để đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức hằng năm.

Trên đây là nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm học 2016- 2017 của Trường Tiểu học Hương Hòa.


 Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG                  

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, CĐ;       Để triền khai

- TTCM;            và thực hiện

- CĐTN, TPT;

- Lưu: VT.

                                                                   Trần Thị Bích Đào


 
                                                                                                                  
 

 
 
 
 

 

LỊCH TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG

NĂM 2016

 

Thời gian

Nội dung

Tháng 10/2016

- Luật PCCC; Luật xử lý vi phạm hành chính

- Luật bình đẳng giới, Luật người khuyết tật

- Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT,...

Tháng 11/2016

- Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học.

- Thông tư  22/2016/TT-BGDĐT sữa đổi, bổ sung một số một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Tháng 12/2016

- Luật viên chức  số 58/2010/QH12  

- Luật  GD  năm 2005, sửa đổi năm 2009.
- Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT Ban hành điều lệ Trường tiểu học ngày 22/1/2014.
- Thông tư 09/2009 của Bộ GD&&ĐT v/v Thực hiện công khai trong cơ sở GD.

Tháng 1/2017

- Luật khiếu nại, Luật tố cáo;
- Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình;

-  Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Luật lao động 2012

Tháng 2/2017

- Luật Biển Việt Nam;
- Luật giao thông

Tháng 3/2017

-  Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng GD,…

- Nghị định 27 và Nghị định 29/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và hợp đồng lao động;

-  Thông tư 21/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Nội vụ về tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học.

Tháng 4/2017

- QĐ số 14/2007 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn nghề nghiệp GVTH;
- Thông tư 14/2010 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn hiệu trưởng trường TH.
- Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh.
- Nghi định 56/2015 của Chính phủ về đánh giá xếp loại công chức, viên chức

 

Số lượt xem : 87

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017