''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 09:01 20/10/2016  

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐTNAMĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HOÀ

    

     Số: 107 /KH- THHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hương Hoà, ngày 13  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2016-2017

I. Mục đích và yêu cầu:

1. Mục đích:

-  Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

- Hội thi giáo viên dạy giỏi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

-  Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu:

 -  Hội thi giáo viên dạy giỏi: Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Nội dung, hình thức tổ chức hội thi:

1. Nội dung thi:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi.

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học ( bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc thực hành trên máy).

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy Tuần 11( tiết tự chọn) và 12 ( tiết bốc xăm). Đối với các giáo viên chủ nhiệm dạy 1 tiết Toán và 1 tiết Tiếng Việt thuộc khối lớp mình giảng dạy. Đối với những giáo viên bộ môn dạy 2 tiết ở 2 khối lớp khác nhau.

2. Hình thức thi:

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm;

b) Làm bài thi kiểm tra năng lực thời gian trong khoảng 60 phút, thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc thực hành trên máy tính.

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

 III. Đối tượng tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi:

Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường (trừ những giáo viên đang trong thời hạn được công nhận là GV giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh).

 IV. Thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi:

Thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 7/11/2016 đến hết ngày 18/ 11/2016

V. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi:

1. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi được công nhận là giáo viên dạy giỏi và được cấp giấy chứng nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

 Cụ thể như sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

2. Sử dụng kết quả Hội thi

2.1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân.

2.2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

2.3. Căn cứ vào tổng điểm của các nội dung thi Ban tổ chức sẽ quy định chế độ ưu đãi (giải thưởng, hỗ trợ công tác soạn giảng...) đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi.  

Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 của trường tiểu học Hương Hoà. Đề nghị cán bộ, giáo viên thực hiện tốt bản kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc cần liên hệ ban tổ chức để được giải quyết kịp thời.

                         

Nơi nhận:

- Các thành viên BGH;

- Các khối trưởng;

- Website trường;

- Lưu: VT,CM.

                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký

 

 

 

 

 

    Võ Thành Hùng

                            

 

Số lượt xem : 80

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017