''

Đăng nhập
 » Văn bản mới

Văn bản mới

Cập nhật lúc : 10:25 30/08/2017  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐTNAMĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    /KH-THHH

               Hương Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên  năm học 2017-2018

 
   

 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Kế hoạch số 2038/KH-SGDĐT-GDCN&TX, ngày 24/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đông về việc ban hành kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018;

Trường Tiểu học Hương Hòa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Mục đích của BDTX

Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) học tập BDTX được cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Phát triển năng lực tự quản lý, tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.

Việc triển khai công tác BDTX phải gắn việc đánh giá GV, CBQL theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm.

           II. Đối tượng BDTX

          Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương Hòa.

  Những trường hợp được miễn: Các CBQL và giáo viên sẽ nghỉ hưu trongnăm học, hoặc đang bị ốm đau không đi lại được (có hồ sơ hợp lệ).

        III. Nội dung, thời lượng BDTX     

         a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)Tháng 8.2017

          Tiếp tục nghiên cứu NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

          Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017 – 2018.

         b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)

          - Văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của cấp tiểu học.(Tháng 9.2017)

          - Nghiên cứu việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.(Tháng 10.2017)

         c) Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

Đối với giáo viên

          TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm.(Tháng 11.2017)

          TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.(Tháng 12.2017)

          TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.(Tháng 1.2018)

          TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.(Tháng 2.2018)          

Đối với CBQL:

          QLTH 9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. (Tháng 11.2017)

           QLTH 10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.(Tháng 12.2017)

          QLTH 12: Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học. (Tháng 1.2018)

           QLTH 13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.(Tháng 2.2018)  

          IV. Hình thức BDTX

         1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

         2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

          V. Tài liệu bồi dưỡng

          -  Nguồn tài liệu được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn.

          - Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

          VI. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá       

          1. Cách đánh giá kết quả BDTX: Đơn vị tổ chức đánh giá kết quả BDTX được thực hiện theo trình tự sau:

            a) CBQL, GV chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng (báo cáo nội dung bồi dưỡng 1, báo cáo nội dung bồi dưỡng 2 và các báo cáo về các mô-đun  thuộc nội dung bồi dưỡng 3. Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:

- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

          Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

           b) Tổ hoặc nhóm chuyên môn tổ chức để CBQL, GV trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.

           Lưu ý:

          - CBQL thuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

          - Điểm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tổ tham gia đánh giá. Nếu điểm đánh giá của CBQL, GV chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là không hợp lệ và lúc đó điểm đánh giá trung bình được xác định là trung bình cộng điểm đánh giá của các CBQL, GV còn lại

          Ví dụ: Tổ bộ môn Toán của một trường THCS tổ chức đánh giá kết quả BDTX các mã mô đun 34, 35, 36, 37 cho một thành viên trong tổ. Tổ có 06 thành viên; một thành viên được đánh giá và 05 thành viên còn lại sẽ tham gia đánh giá.

          - Kết quả đánh giá của 05 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0 cho mã mô đun 34 đối với thành viên này thì điểm trung bình cộng sẽ là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0 + 8,0)/5 = 7,6  

          - Điểm đánh giá của 05 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 10,0 cho mã mô đun 35; lúc đó, điểm đánh giá trung bình sẽ là 8,0. Như vậy, điểm trung bình của mô đun 35 là không hợp lệ (vì có một điểm 10,0 trong đánh giá, chênh lệch 2,0 so với điểm trung bình); cho nên điểm mã mô đun 35 của thành viên được đánh giá này sẽ được tính lại là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0)/4 = 7,5.

          - Tương tự đối với các mã mô đun còn lại

          2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10 (phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm) khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

          3. Điểm trung bình kết quả BDTX

          Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3): 3  ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

   Ví dụ: Một thành viên ở trường THPT có các cột điểm và ĐTB BDTX như sau:

 

Điểm ND 1

Điểm

ND 2

Điểm ND 3

ĐTB BDTX

Mô đun 34

Mô đun 35

Mô đun 37

Mô đun 37

8,0

7,5

7,0

7,6

6,5

8,0

7,6

          4. Xếp loại kết quả BDTX

          4.1. Đối với GV các cấp bậc học và CBQL Mầm non tham gia học tập đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch và có các điểm thành phần đạt từ 5,0 điểm trở lên thì được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX và được xếp loại cụ thể như sau:

        - Loại Trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5,0 điểm;

          - Loại Khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6,0 điểm;

           - Loại Giỏi: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 9,0 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7,0 điểm.

         * Các trường hợp khác được đánh giá là Không hoàn thành.

            4.2. Đối với CBQL các trường Tiểu học, THCS xếp loại theo 2 mức: Đạt yêu cầuKhông đạt yêu cầu.

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của công chức, viên chức hàng năm và là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

5. Hồ sơ BDTX

           - Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; các báo cáo theo từng mô đun.

           - Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX ; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.        

6. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

          - Đơn vị lập báo cáo và tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của CBQL, GV và đề nghị Phòng GDĐT Nam Đông cấp giấy chứng nhận.

           - Việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích CBQL, GV tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

VII. Tổ chức thực hiện          

          3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

          - Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của cán bộ quản lý giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; báo cáo kế hoạch BDTX của đơn vị về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/9/2017.

          - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của CBQL, GV về Phòng GD&ĐT(Bộ phận Phổ thông) trước ngày 15/5/2018 bằng văn bản và email: lekham1962@gmail.com.

          4. Trách nhiệm của CBQL, GV

          - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2017-2018 đã được phê duyệt.

          - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

         Yêu cầu CBQL,GV thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

  - Các TTCM;

  - Website Trường;

  - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Trần Thi Bích Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 80

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TIÊU HỌC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CUỐI NĂM - MẪU
Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2017-2018
Kê hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng huyện Nam Đông lần thứ IV, năm 2018
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2017-2018
KẾ HOACH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG
MẪU KẾ HOẠCH BDTX HANG NĂM CỦA CÁ NHÂN
Những câu hỏi thường gặp khi nghiên cứu và áp dụng Thông tư 22
BIỂU MẪU SKKN, BCTT
Quy chế nâng lương trước thời hạn ( Số 01/2014/QĐ-UBND) của UBND Huyện Nam Đông
TÀI LIỆU RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
Kế hoach thi giải Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường Năm học 2016 – 2017
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Kế hoạch Về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017