''

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:27 03/03/2016  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2016

PHÒNG GD&ĐTNAMĐÔNG

TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TB-THHH

Hương Hòa, ngày 29  tháng 02 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ công chức viên chức năm 2016

 

 

           - Thực hiện công văn số 43/PGD&ĐT –TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2016 của phòng GD&ĐT huyện Nam Đông về việc hướng dẫn quản lý, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Chương trình PMIS.

          Nhằm bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và phục vụ việc cập nhật dữ liệu PMIS, trường Tiểu học Hương Hòa thông báo đến toàn thể CBGV một số nội dung sau:

1. Kê khai bổ sung lý lịch cán bộ theo mẫu 4a-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007. Cá nhân thực hiện kê khai, bổ sung theo mẫu lý lịch dưới hình thức bản in và chữ ký (sống) của người khai và xác nhận của đơn vị. (Nộp 2 bản)

(Có File đính kèm trên trang Web: th-hhoa.namdong.thuathienhue.edu.vn)

2. Bổ sung các quyết định nâng lương, thâm niên, khen thưởng, kỷ luật, văn bằng, chứng chỉ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý ngành phát sinh trong năm 2015. Yêu cầu nộp 02 bản,  bản sao có công chứng.

3. Một số CBGV còn thiếu dữ liệu trong hồ sơ cán bộ công chức sẽ được thông báo và bổ sung.

4. Thời gian nộp: Chậm nhất ngày 08/03/2016.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến hồ sơ công chức viên chức, đề nghị cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                        

- Như trên;

- Lưu: Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Bích Đào

 

 

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 972