''

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:14 28/02/2017  

Đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

ĐẢNG ỦY XÃ HƯƠNG HÒA

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hương Hòa, ngày tháng 01 năm 2017

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

của cá nhân năm 2017

 

Họ và tên: …………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………….

Sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản của các cấp ủy Đảng và Phòng GD&ĐT; học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tôi xin đăng ký nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 của bản thân như sau:

I. Nội dung đăng ký

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

II. Lộ trình và các giải pháp thực hiện

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………........

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝGhi chú: Toàn thể CC-VC đều thực hiện

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 720