''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Đề BDTX

Đề BDTX

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1-2/2018 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH39

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1&2/2018 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH 39   Giáo dục...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH37

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH37   Câu 1: (5...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 10 /2017

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 10/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH36   Câu 1: (5...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 9 /2017

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 9/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 2 Câu 1: (5 điểm) Thầy...

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐTNAMĐÔNG TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:    /KH-THHH                Hương Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên ...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 3/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH35 Giáo viên Chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 3/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH35  Giáo viên...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 2/2017 NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG                                                TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                  ...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH32 Dạy học phân hoá ở tiểu học.

Câu 1: (5 điểm) Thầy (cô) hãy nêu: Khái niệm dạy học phân hóa. b.     Vai trò và ý nghĩa của dạy học phân hóa ở tiểu học. c.      Các hình thức dạy học phân hóa ở tiểu học. Câu 2:  Thầy (cô) hãy...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 12 /2016

  ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 2: mô đun TH 31 Tổ chức dạy học cả ngày   Câu 1: Thầy (cô) hãy nêu mục tiêu của dạy học cả ngày, những yêu cầu về...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11 NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 2   Câu 1: Thầy (cô) hãy...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 1: Tháng 10/2016

Câu 1: Thầy (cô) hãy nêu nội dung Nghị định Số: 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ (10 điểm) GC:  Bài làm được viết tay trên giấy...

ĐỀ THU HOẠCH BDTX MD 25,28

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016 NỘI DUNG 3: Module 25 Kỹ thuật Kiểm tra, Đánh...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016 NỘI DUNG 3: Module 24 Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Câu 1: Thầy (cô) hãy nêu vị trí và vai trò của kiểm tra đánh giá dưới góc độ lí luận dạy học hiện đại.(2,5 đ) Câu 2: 1. Thầy (cô) hãy trình bày và phân tích tính khách quan...

ĐỀ THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016 NỘI DUNG1:

ĐỀ THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016   NỘI DUNG1: Câu 1: Thầy (cô) hãy nêu tóm tắt nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT (7 điểm) Câu...