''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật

Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật

Cập nhật lúc : 14:23 09/12/2016  

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2009-TT-BGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-89997.aspx