''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật

Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Luật đo đạc

QUỐC HỘI Luật số: 27/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc- Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018   LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc...

luật an ninh mạng

Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2018 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.  Chương...

LUẬT CẠNH TRANH

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx

LUẬT QUỐC PHÒNG

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc - Luật số: 22/2018/QH14 Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018 LUẬT QUỐC PHÒNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-14-2007-QD-BGDDT-quy-dinh-Chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-21063.aspx

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-21-2015-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-cong-lap-292264.aspx

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28720

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=6123

LUẬT TỐ CÁO

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375

LUẬT KHIẾU NẠI

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2009-TT-BGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-89997.aspx

Luật Viên chức.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26495

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUỐC HỘI_______ Luật số: 51/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________   LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT                                                                                                                      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ...

Luật bình đẳng giớisố 73/2006/QH11 của Quốc Hội

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 của Quốc Hội   Nội dung Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 của Quốc Hội    File đính kèm

Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm Attachments: 29-NQ_TW.doc