''

Đăng nhập
 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1-2/2018 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH39

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1&2/2018 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH 39   Giáo dục...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH37

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 11/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH37   Câu 1: (5...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 10 /2017

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 10/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 3 MODULE TH36   Câu 1: (5...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 9 /2017

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 9/2017 NĂM HỌC 2017-2018 NỘI DUNG 2 Câu 1: (5 điểm) Thầy...

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐTNAMĐÔNG TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:    /KH-THHH                Hương Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên ...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 3/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH35 Giáo viên Chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.

PHÒNG GD&ĐT NAMĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 3/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH35  Giáo viên...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-14-2007-QD-BGDDT-quy-dinh-Chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-21063.aspx

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-21-2015-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-cong-lap-292264.aspx

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 2/2017 NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG                                                TRƯỜNG TH HƯƠNG HÒA                  ...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 1/2017 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 3: mô đun TH32 Dạy học phân hoá ở tiểu học.

Câu 1: (5 điểm) Thầy (cô) hãy nêu: Khái niệm dạy học phân hóa. b.     Vai trò và ý nghĩa của dạy học phân hóa ở tiểu học. c.      Các hình thức dạy học phân hóa ở tiểu học. Câu 2:  Thầy (cô) hãy...

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 12 /2016

  ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017 NỘI DUNG 2: mô đun TH 31 Tổ chức dạy học cả ngày   Câu 1: Thầy (cô) hãy nêu mục tiêu của dạy học cả ngày, những yêu cầu về...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28720

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=6123

LUẬT TỐ CÁO

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162375

LUẬT KHIẾU NẠI

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162374

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-09-2009-TT-BGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-89997.aspx

Luật Viên chức.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26495