In trang

HƯỚNG DẪN RA ĐỀ THEO TT 22
Cập nhật lúc : 15:23 06/10/2017

HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KTĐK THEO TT 22
           
TIẾNG VIỆT LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3  LỚP 4 LỚP 5
A. ĐỌC 10 10 10 10 10
ĐỌC THÀNH TIẾNG 7 4 4 3 3
ĐỌC HIỂU 3 6 6 7 7
HIỂU   4 4 4 4
TIẾNG VIỆT   2 2 3 3
B. BÀI VIẾT 10 10 10 10 10
CHÍNH TẢ 7 4 4 2 2
BÀI TẬP HAY TẬP LÀM VĂN 3 6 6 8 8
TOÁN 10 CÂU   10 CÂU   10 CÂU
TN7   TN 6   TN 7
TL3   TL4   TL3
    SH 7 CÂU   SH 6 CÂU
    ĐL 1 CAU   ĐL 2 CAU
    HH 2 CÂU   HH 1 CÂU
    GTVLV 1 C   GTVLV 1 C
KHOA HỌC          
      12 CÂU  
      TN 80%  
      TL 20%  
      M1,2 60%  
      M3 30%  
      M4 10%  
LỊCH SƯ - ĐỊA LÍ          
50-50
10 CÂU
      M1 4 CÂU TN 60%
      M2 3 CÂU TL 40%
      M3 2 CÂU  
      M4 1 CÂU