Thứ Hai, 11/02/2019

Buổi sáng

Học theo chương trình

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thứ Ba, 12/02/2019

Buổi sáng

Học theo chương trình

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thứ Tư, 13/02/2019

Buổi sáng

Học theo chương trình

Buổi chiều

Sinh hoạt chuyên môn tổ khối

Hs luyện vẽ tranh trên máy tính

Thứ Năm, 14/02/2019

Buổi sáng

Học theo chương trình

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thứ Sáu, 15/02/2019

Buổi sáng

Học theo chương trình

Học sinh tham gia thi vẽ tranh trên máy tính cấp huyện tại trường

Buổi chiều

Học theo chương trình