Thứ Hai, 12/11/2018

Buổi sáng

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ Ba, 13/11/2018

Buổi sáng

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ Tư, 14/11/2018

Buổi sáng

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Buổi chiều

Sinh hoạt chuyên môn. Giáo viên bốc thăm tiết dạy tự chọn

Thứ Năm, 15/11/2018

Buổi sáng

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ Sáu, 16/11/2018

Buổi sáng

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Buổi chiều

Học theo chương trình

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ Bảy, 17/11/2018

Buổi sáng

Liên đội tổ chức cuộc thi "Tài năng của em"